Geologicky-pruzkum.eu

NÁVRH PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ

Provádíme výpočet tloušťky radonové izolace dle ČSN 73 0601

Základní radonová opatření lze rozdělit dle radonového indexu pozemku na:

Ochrana staveb na pozemku s nízkým radonovým indexem

V tomto případě se dle ČSN 73 0601 nevyžaduje speciální opatření proti pronikání radonu z podloží. Dostatečnou ochranou objektu je kvalitní standardní hydroizolace. Tato hydroizolace musí být provedena celistvě a spojitě se svařenými spoji po celé kontaktní ploše objektu.

Ochrana staveb na pozemku se středním radonovým indexem

Za dostatečné protiradonové opatření se dle ČSN 73 0601 považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň funkci hydroizolace. Protiradonová izolace musí být kvalitní, s dlouhou životností a se stanoveným součinitelem difuze radonu, který slouží k výpočtu tloušťky protiradonové izolace. 

Ochrana staveb na pozemku s vysokým radonovým indexem

Za dostatečnou ochranu objektu proti pronikání radonu se dle ČSN 73 0601 považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace, pokud hodnota třetího kvartilu OAR (objemové aktivity radonu) nepřesáhne hodnoty:

  • 60 kBq/m³ pro vysokou plynopropustnost podloží
  • 140 kBq/m³ pro střední plynopropustnost podloží
  • 200 kBq/m³ pro nízkou plynopropustnost podloží

Překračuje-li hodnota třetího kvartilu OAR výše uvedené hodnoty pro dané plynopropustnosti, musí být protiradonová izolace doplněna větracím systémem podloží a to buď pasivním bez ventilátoru, nebo aktivním s ventilátorem.