Geologicky-pruzkum.eu

MĚŘENÍ RADONU VE STAVBÁCH

Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů záření ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi

Ochrana před přírodním ozářením ve stavbě je požadována dle
§98 odst. 2 a §99 ods. 1 až 5, zákona 263/2016 Sb. (Atomový zákon) následovně:


§98 odst.2

Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.

§99
(1)Vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně, je povinen usilovat o to, aby ozáření fyzických osob ve stavbě bylo tak nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek.

(2) Vlastník budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob je povinen zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit, zejména po provedení zásahů do izolace stavby proti pronikání radonu z podloží a úprav, které mohou vést ke snížení účinnosti ventilace ve stavbě.

(3) Překročí-li objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší budovy podle odstavce 2 referenční úroveň, vlastník budovy je povinen provést opatření ke snížení ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek.

(4) Vlastník budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi, ve které bylo zjištěno překročení stanovené hodnoty ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, je povinen provést opatření, která snižují míru ozáření.

(5)Prováděcí právní předpis stanoví:
a) kritéria pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření, která snižují míru ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě,

b) hodnotu ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, při jejímž překročení je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností povinen provést opatření, která snižují míru ozáření.”

Prováděcím právním předpisem se rozumí vyhláška 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Metodika stanoví postupy pro :

  • Měření a hodnocení ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny a záření gama ve vnitřním ovzduší obývaných staveb, které slouží jako podklad pro rozhodování o provedení zásahu ke snížení ozáření osob ve smyslu § 98 odst. 2 a § 99 odst. 3 a 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, (dále jen „zákon“) pro hodnocení účinnosti zásahu vedoucího ke snížení ozáření, pro oceňování nemovitostí, pro návrhy opatření při rekonstrukci apod.,
  • Měření a hodnocení úrovně přírodní radioaktivity v neobývaných stavbách, které slouží pro posouzení účinnosti preventivních protiradonových opatření, jako podklad pro stavební řízení (např. při zahájení užívání nebo při změně dokončené stavby), pro oceňování nemovitostí apod. novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů
  • rekonstrukci rodinných domů a jiných objektů

Postup vychází z jednotné předepsané metodiky – Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů záření ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (SÚJB 2018).