Geologicky-pruzkum.eu

MĚŘENÍ RADONU NA POZEMCÍCH

Stanovení radonového indexu pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku je požadováno dle §98, zákona 263/2016 Sb. (Atomový zákon) následovně:

(1) Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.

(2) Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.

(3) Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob stanovení radonového indexu pozemku.”

 Prováděcím právním předpisem se rozumí vyhláška 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Stanovení radonového indexu pozemku je nedílnou součástí stavebního povolení, resp. územního rozhodnutí a je používáno zejména pro:
  • novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů
  • návrh a optimalizaci hydroizolačního systému spodní stavby
  • návrh a projekt preventivního opatření proti pronikání radonu z podloží
  • rekonstrukci rodinných domů a jiných objektů
  • stanovení tržní ceny pozemku
Postup vychází z jednotné předepsané metodiky – Stanovení radonového indexu pozemku (SÚJB 2014).

Určení výsledné kategorie radonového indexu vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a z hodnocení plynopropustnosti zemin a hornin. Odběr vzorku půdního vzduchu se provádí z hloubky 0,8 m pod terénem.

Pro stanovení radonového indexu pozemku s jednou malou stavbou je minimální počet měřících bodů v ploše pozemku 15, odběrové body se rozmisťují v budoucí zastavěné ploše a nejbližším okolí stavby.

Při stanovení radonového indexu pozemku s jednou velkou stavbou nebo s více stavbami se měření realizuje v síti 10 x 10 m. Odběrové body se situují v budoucí zastavěné ploše a v nejbližším okolí budoucí stavby.

Výsledkem průzkumu je v případě jedné malé stavby jednoznačné stanovení radonového indexu daného pozemku (určení jedné z kategorií – nízký, střední, vysoký). V případě rozsáhlé stavby je výsledkem mapa kategorizace stavební plochy s plošným vymezením jednotlivých kategorií radonového indexu.

: