Geologicky-pruzkum.eu

CENÍK

Měření radonu na pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku je nedílnou součástí stavebního povolení, resp. územního rozhodnutí. 

Cena průzkumu
 Jednotlivý objekt (15 bodů) 2000 – 2990 Kč
Rozsáhlá stavba Individuální cena
Postup vychází z jednotné předepsané metodiky – Stanovení radonového indexu pozemku (SÚJB 2017).

Měření radonu v objektu

Pro účely kolaudace nebo uvedení stavby do užívání musí být měřením radonu uvnitř stavby prokázáno, že dle ČSN 73 0601 navržená a zrealizovaná protiradonová opatření jsou dostatečně účinná. 

Cena průzkumu
 Jedno měřící místo 500 – 600 Kč
Rozsáhlý objekt  Individuální cena
Postup vychází z jednotné předepsané metodiky – Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (SÚJB 2018).

Návrh protiradonových opatření

Na základě vstupních údajů (radonového indexu pozemku a základních údajů o stavbě – dispozičního řešení, způsobu vytápění a větrání) je proveden návrh vhodného protiradonového opatření dle ČSN 73 0601.

Cena návrhu
 individuální cena

Zemní a výkopové práce

 

individuální cena